Obchodní podmínky a zásady zpracování osobních údajů

Sdílení a inspirace na této stránce, na našich účtech a kanálech na online platformách YouTube, Spotify či v soukromé Facebookové skupině jsou zdarma, obsahují ale materiály, na které se vztahuje duševní vlastnictví autora a jejich neoprávněné šíření může mít právní dopady.

Vždy konzultujte se svým účetním či finančním poradcem, či odborníkem v oblasti psychologie a zdraví, než zareagujete na tyto či jakékoli jiné informace vybízející ke změně životního stylu, podnikání či financí. Veronika Navarro ani nikdo z jejího týmu není zodpovědný za vaše výsledky s jejich informacemi v oblasti podnikání či psychického stavu - vy sami jste zodpovědní za svá rozhodnutí, akce, kroky i výsledky ve svém životě - a registrací na této stránce či do některého z programů s tím souhlasíte.

Obchodní podmínky

Light Portal s.r.o.

Příčná 1892/4, 11000 Praha

IČO: 17696186

pro poskytování služeb v rámci programu Žít hojnost

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Light Portal s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 11000 Praha, IČO: 17696186 (dále jen „Poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a Klientem.

1.2. Poskytovatel poskytuje své služby v oblasti rozvoje osobnosti v rámci jednotlivých programů.

1.3. Klient bere plně na vědomí, že služby poskytované ze strany Poskytovatele nejsou službami právního, finančního, daňového, ani služby lékařského a zdravotního charakteru.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.6. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Smlouva je uzavírána v souladu s ust. § 1744 občanského zákoníku faktickým konáním, a pro její uzavření není vyžadováno právní jednání učiněné v písemné formě.

2.2. Pro objednání služeb vyplní Klient objednávkový formulář na webovém rozhraní či objednávkový formulář přes platformu google. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaných službách (zvolený produkt „vloží“ Klient do elektronického nákupního košíku webového rozhraní),

- ceně objednávaných služeb (dále společně jen jako „objednávka“).

2.3. Objednávka služeb vyplněním objednávkového formuláře na webovém rozhraní

2.3.-.1. Klient v objednávkovém formuláři na webovém rozhraní zvolí požadované služby a
uvede své fakturační údaje.

2.3.-.2. Před odesláním objednávky Poskytovateli je Klientovi zobrazeno znění uzavírané Smlouvy formou těchto obchodních podmínek. Klient je povinen seznámit se před uzavřením Smlouvy detailně s jejím znění a zkontrolovat jím uvedené údaje. Kliknutím na tlačítko „zaplatit“ stvrzuje, že se zněním smlouvy souhlasí.

2.3.-.3. Cenu objednaných služeb dle Smlouvy může Klient uhradit Poskytovateli následujícími způsoby:
- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate;
- bezhotovostně platební kartou;
- bezhotovostně bankovním převodem.

2.3.-.4. Provedením úhrady ceny služeb v souladu s čl. 3. těchto obchodních podmínek je
Smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem platně a účinně uzavřena.

2.4. Objednávka služeb vyplněním objednávkového formuláře google

2.4.-.1. Klient v objednávkovém formuláři google zvolí požadované služby a uvede své
kontaktní údaje. Odesláním objednávky je projeven zájem o uzavření Smlouvy.

2.4.-.2. Na základě projeveného zájmu je Klientovi zaslán návrh Smlouvy společně s fakturou za zvolené služby. Návrh smlouvy je platný pouze po dobu splatnosti přiložené faktury a jejím uplynutím pozbývá platnosti.

2.4.-.3. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká úhradou ceny služeb fakturované Poskytovatelem.

2.4.-.4. Dojde-li k projevení zájmu o uzavření smlouvy Klientem, avšak neuhradí-li následně
Klient fakturu na cenu objednaných služeb, zavazuje se uhradit manipulační poplatek ve
výši 5.000, Kč.

2.5. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy hradí Klient sám.

 

3. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Ceny služeb jsou na webovém rozhraní uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
souvisejících poplatků.

3.2. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. V případě platby na bankovní účet je Klient povinen hradit cenu služeb společně
s uvedením variabilního symbolu platby.

3.4. V případě bezhotovostní platby je závazek Klienta uhradit cenu služeb splněn okamžikem připsání
příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Zvolí-li klient program s uvedením „úhrada na splátky“, zavazuje se v souladu s čl. 2.3.3., resp. 2.4.2 těchto obchodních podmínek k úhradě ½ ceny objednaných služeb, přičemž pro úhradu druhé ½ ceny služeb bude Klientovi zaslána faktura, a to 3 týdny od uzavření Smlouvy. V případě, že nedojde k úhradě faktury na druhou ½ ceny služeb v době splatnosti, má Poskytovatel právo od Smlouvy odstoupit a ukončit tak poskytování Služeb bez předchozí výzvy. Klient v takovém případě nemá nárok na vrácení již uhrazené části ceny služeb.

 

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Bezodkladně po uzavření Smlouvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů, budou Klientovi přiděleny přístupové údaje do uživatelské sekce na webových stránkách www.verunity.cz (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může Klient využívat obsah sdílený Poskytovatelem v rámci poskytování služeb.

4.2. Při objednávání služeb je Klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při objednávce služeb budou uvedeny v uživatelském účtu a Klient je při jakékoliv jejich změně povinen je aktualizovat. Údaje uvedené Klientem v uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné.

4.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4.4. Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.5. Přístup k uživatelskému účtu zanikne uplynutím doby trvání objednaného programu.

4.6. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Je-li Klient v postavení spotřebitele, má právo na odstoupení od uzavřené Smlouvy bez udání důvodu, jakož i právních jednání se Smlouvou souvisejících, a to kdykoliv ode dne uzavření Smlouvy až do uplynutí lhůty patnácti (15) dní.

5.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy informuje Klient formou jednostranného právního jednání. Pro účely odstoupení lze použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

5.3. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy bude dodržena, došlo-li před uplynutím lhůty k odeslání právního jednání směřujícího k odstoupení od Smlouvy.

5.4. Dojde-li ze strany Klienta k odstoupení od Smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bez odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dní ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení od Smlouvy Poskytovateli doručeno, finanční prostředky, které od Poskytovatel obdržel, a to bezhotovostně na účet sdělený v oznámení o odstoupení, jinak na účet, ze kterého byly peněžní prostředky od Klienta zaslány.

5.5. V případě odstoupení od Smlouvy vzniká Klientovi povinnost vrátit Poskytovali veškerá plnění, byla-li již ze strany Poskytovatele Klientovi doručena, a to spolu s právním jednáním směřujícím k odstoupení od Smlouvy, případně bezprostředně po něm, nejpozději však do čtrnácti (14) dní od učinění odstoupení od Smlouvy.

 

6. POVINNOST MLČENLIVOSTI

6.1. Obsah programů, v jejichž rámci poskytuje Poskytovatel služby Klientovi, je obchodním
tajemstvím Poskytovatele a je považován za důvěrný (dále také jako „Důvěrné informace“).
Poskytovatel má zájem na jejich utajení.

6.2. Nedůvěrné informace. Informace nejsou považovány za důvěrné, pokud Klient prokáže, že taková informace (i) byla veřejně známou informací v době jejího sdělení Klientovi, (ii) se stala veřejně známou po jejím přijetí Klientem, aniž by byla porušena ustanovení této Smlouvy, (iii) byla Klientem získána od třetí osoby, aniž by tato třetí osoba porušila svojí povinnosti mlčenlivosti anebo aniž by tato třetí osoba zavázala povinností mlčenlivosti Klienta, (iv) byla Klientem vyvinuta nezávisle, bez využití přijatých důvěrných informací.

6.3. Povinnost Klienta. Klient se zavazuje, že:
- použije Důvěrné informací pouze ve spojení s činnostmi dle uzavřené Smlouvy;
- uchová důvěrné informace v přísné tajnosti a nepředá je žádné třetí straně;
- zachová důvěrné informace v důvěrnosti po celou dobu trvání Smlouvy i po ukončení její
platnosti, za použití maximálního stupně péče a pozornosti.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@verunity.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Klienta zašle prodávající na elektronickou adresu Klienta.

7.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a Klientem ze Smlouvy.

7.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.4. Prodávající je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Svou informační povinnost vůči Klientovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Klienta pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Klient souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo Klienta. Svou informační povinnost vůči Klientovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Klienta pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2. Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Klienta, může Klient souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Klientovi může být doručováno na elektronickou adresu Klienta.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Klient, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

11.5. Kontaktní údaje Poskytovatele:

adresa pro doručování:     Veronika Navarro, Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, Česká  Republika

adresa elektronické pošty:   info@verunity.cz,

 V Praze dne 1.3.2022

  .

 

 

Příloha č.1.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb

Oznamuji, že odstupuji od Smlouvy o poskytování služeb ze dne ......................

Žádám vrácení zaplaceného ceny na můj účet č. ............................

 

V .................. dne ................

 

............................................

(Jméno a příjmení Klienta)

 

....................................

(Podpis Klienta)

 

Zásady zpracování osobních údajů

Je naší povinností vás informovat o tom, jakým způsobem zpracováváme a ochraňujeme vaše osobní údaje, protože ať už jste naším zákazníkem nebo "jen" návštěvníkem tohoto webu bez zájmu nakoupit, svěřujete nám je. Níže se také dočtete, jaká máte práva v této oblasti v souvislosti s nařízeními GDPR.

Správce osobních údajů
Správcem vašich údajů je Light Portal s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 11000 Praha, IČO: 17696186. Jsme provozovatelem webu www.verunity.cz. Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce: tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Vedení účetnictví
Pokud si objednáte některý produkt z naší nabídky, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje) k tomu, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Přímý e-mail marketing
Za účelem přímého marketingu - zasílání a zobrazování obchodních sdělení využíváme vaše osobní údaje (e-mail a jméno), jaké stránky na našem webu navštívíte, na co klikáte v e-mailu a kdy e-maily nejčastěji otevíráte. Jestliže si zakoupíte některý z našich produktů na e-shopu nebo se dokonce dobrovolně zapíšete k přijímání emailového zpravodaje v kolonce k tomu určené na našem webu, vnímáme jako oprávněný zájem posílat vám newslettery s inspirativní tématikou, novinkami a zprávami týkající se naší značky. Budeme to dělat maximálně po dobu 5 let od přihlášení. Od zasílání těchto newsletterů se můžete kdykoliv odhlásit tlačítkem "odhlásit se"  v dolní části každého takového emailu.

Přímý marketing skrze Facebook reklamu
Jestliže navštívíte naše webové stránky, vnímáme jako oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně tyto informace využít pro remarketing a lepší zacílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu. Pakliže si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět, můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popřípadě vypnout ukládání cookies v prohlížeči, či pozměnit své preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Pokročilý marketing na základě souhlasu 
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Předávání osobních údajů 3. stranám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb

SmartSelling a.s. - hosting webu, Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372, DIČ: CZ29210372
Analytické nástroje

Google Analytics - statistiky návštěvnosti webu, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
SmartSelling - statistiky návštěvnosti webu, SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Marketing a zákaznická podpora

SmartEmailing - nástroj pro hromadnou rozesílku emailů, SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372, DIČ: CZ29210372

Fakturace a účetnictví

FAPI – automatické faktury, SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme jako oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci našich Facebookových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Více o tom, jak používáme cookies, ale také, jak můžete sami cookies povolit či zakázat, si přečtěte v našich Zásadách při práci s cookies.

Tyto společnosti využíváme pro zpracování cookies
Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře za pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
Předávání dat mimo EU
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím emailové adresy: info@verunity.cz
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
Emaily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém takovém emailu.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 12.8.2020. 

V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na této internetové adrese, tedy: https://verunity.cz/vseobecne-obchodni-podminky/. Podívejte se na tuto stránku kdykoli, kdy chcete vidět aktuální znění našich zásad zpracování osobních údajů.

Chcete nás kontaktovat?
Rádi odpovíme na vaše dotazy či připomínky, kontaktovat nás můžete na emailové adrese: info@verunity.cz